2-ETHYL-3(5/6) DIMETHYL PYRAZINE 5% in TRGLYCERIDE, Natural – NEW